ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 19.2% 19.2% 20.2% 19.2% 19.3% 17.8% 17.8% 17.4% 17.5%
Thành viên VIP 18.45% 18.45% 19.45% 18.45% 18.55% 17.05% 17.05% 16.65% 16.75%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 13.9% 13.9% 13.9% 13.8% 13.8% 13.8% 13.9% 14%
Thành viên VIP 15.4% 15.4% 15.4% 15.3% 15.3% 15.3% 15.4% 15%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 16.8% 16.8% 16.8% 16.3% 16.3% 15.3% 15.3% 15.3%
Thành viên VIP 17.8% 17.8% 17.8% 17.3% 17.3% 16.3% 16.3% 16.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 16.6% 16.6% 16.6% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1%
Thành viên VIP 17.1% 17.1% 17.1% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 10.4% 10.4% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12%
Thành viên VIP 11.4% 11.4% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 14.6% 14.6% 0% 14.6% 14.5% 14.5% 100.5% 14.5% 16.5% 100.5% 16.5% 16.5%
Thành viên VIP 15.1% 15.1% 0.5% 15.1% 15% 15% 101% 15% 17% 101% 17% 17%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Thành viên VIP 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14.5% 14.5% 14.5%
Thành viên VIP 13% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 15% 15% 15%
Nhóm 20.000đ
Đối tác (30tr/ngày) 17%
Thành viên VIP 17%

Tin tức và sự kiện